De Lagere School Sint-Vincentius is een voortzetting van de eerste Armenschool. Omstreeks 1815 liet Johannes Devos deze Armenschool optrekken even voorbij het kerkhof. Het schooltje was een spellewerkschool voor meisjes en zondagsschool voor jongens. Toen het schooltje te klein werd, bouwde hij er in 1853 een kloosterschool bij, nu de lager gelegen huisjes op het einde van de Driekerkenstraat. In 1857 liepen 41 kinderen school te Bissegem.  Er werd les gegeven door drie zusters van Sint-Vincentius.

In 1877 vond de pastoor dat de 30 jongens apart moesten zitten en hij liet ze verhuizen naar het oude kerkje waar nu het kerkhof gelegen is.  Dat kerkje stond immers leeg sinds 1872. 
In 1890 werd de parochiale school, Sint-Jozefsschool genoemd, opgericht.  Ze stond onder de leiding van de pastoor.  Pastoor Olivier liet in 1896 het nieuwopgetrokken gebouw in de Schoolstraat (nu Hendrik Dewildestraat) betrekken.  Het eerste schoolhoofd was Hendrik Dewilde (grootvader van Gilbert Dewilde, conservator van het Vlasmuseum in Kortrijk).

h dewilde-klas-gr

Meester Hendrik Dewilde met zijn klas in 1919

De schoolbevolking nam in de loop der jaren toe, zodat tijdens de ambtsperiode van schoolhoofd Gomaar Vandorpe een vleugel werd bijgebouwd.  In 1935 telde de school 307 leerlingen.  Ze bevolkten 8 studiejaren die over 7 klassen verdeeld waren. Gemiddeld dus 44 leerlingen per klas!

Tijdens de tweede wereldoorlog werden de lokalen door het Duitse leger bezet.  De school verhuisde naar noodlokalen verspreid over de parochie.  De lessen werden vaak opgeschort tengevolge van alarm en bombardementen (nabijheid van het vliegveld) of door gebrek aan brandstof voor verwarming.

leerkr-Casier-gr

In 1944 werd Marcel Casier schoolhoofd.  Hij bleef dit gedurende 25 jaar.

De jongensschool te Bissegem had in de vijftiger jaren met schoolbevolkingsproblemen te kampen. Veel leerlingen uit de gemeente trokken voor de hoogste klassen van de lagere school naar de voorbereidende afdelingen van de humaniorascholen te Kortrijk. Om aan die toestand te verhelpen sloot in 1960, Kan. Jan Vantieghem, directeur van het Sint-Amandscollege, een overeenkomst met de inrichtende macht van de parochiale school, waardoor deze een volwaardige "voorbereidende" afdeling van het college werd. Vanaf 1 september 1960 werd uniformiteit van programma's, lessenrooster en studiebegeleiding doorgevoerd.  De feestzaal van de school werd tot studiezaal omgebouwd om de leerlingen toe te laten avondstudie te volgen.  Bij de overname telde de school 8 klassen met 207 leerlingen.  Door de fusie nam de schoolbevolking opnieuw toe en moesten in 1968 twee nieuwe klaslokalen gebouwd worden.  Dit gebeurde met de opbrengst van de verkoop van het oud-schoolhuis.

Jozef Delaere werd in 1969 schoolhoofd en in 1970 werd er opnieuw een lokaal bijgebouwd.  In 1972 ging Jozef Delaere met pensioen en nam Frans Vanhaverbeke zijn plaats in.  De na-oorlogse schoolbevolking was het grootst midden de zeventiger jaren,  tengevolge van het optrekken van de sociale woonwijk "De Tientjes".  In 1975 telde de school 267 leerlingen.  Daarna daalde het leerlingenaantal ten gevolge van de denataliteit tot een dieptepunt van 164 leerlingen.  Vanaf 1987 stijgt de bevolkingscurve opnieuw en schommelt het leerlingenaantal voortdurend tussen 180 en 190, ondanks de nog steeds dalende geboortecijfers.

In 1990 ging Frans Vanhaverbeke op rust en werd Herman Vanbosseghem tot directeur benoemd.  Hij kreeg in 1992 een nieuw bureau.  In 1993 werd een aanbesteding gedaan voor een nieuw sanitair blok, een overdekte speelplaats, renovatie van gevels en afbraak van oude gebouwtjes en afdaken.  Bij het ingaan van het eeuwfeest in 1997 had de school een grondige facelift ondergaan.

Doordat de scholen meer en meer over een grotere autonomie beschikken en de jongensschool eerder aangewezen is op een samenwerking met de plaatselijke meisjesschool, wordt van 1 september 1997 de school volledig losgemaakt van de groep Sint-Amandscollege.  Een toestand die reeds lange tijd werkelijkheid was.
Op 1 september 1998 tenslotte wordt de school gemengd. De nieuwe Lagere School Sint-Vincentius wordt opgericht en telt twee vestigingsplaatsen: H. Dewildestraat 4 en Driekerkenstraat 6.  De Bissegemse Lagere School maakt voortaan deel uit van de v.z.w. Vrije Basisscholen "De Wijngaard" en telt momenteel 225 jongens en meisjes.

Sedert 1 september 2001 neemt Johan Devos het ambt waar van directeur.
16 september 2002:  Plotseling overlijden van onze geliefde collega Lieven Deschepper.